Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Bản dịch của Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 1993