Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Bản dịch của Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 1993

[iframe giaoly.org/glcgvn/mucluc.htm 590 1200]