Công Đồng Vaticanô II

Nguồn: www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/vatican2.htm

[iframe catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/vatican2.htm 590 1200]