Tông Huấn Catechesi Tradendae

Dạy Giáo Lý trong Thời Đại Chúng Ta

[iframe giaoly.org/vn/CATECHESI_TRADENDAEVn.htm 590 1200]