Thành Viên

Thành Viên Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ

LM Nguyễn Việt Hưng

LM Vũ Xuân Minh

Chị Mai Hương

Chị Vũ N. Đoan Trang

GS Quyên Di

GS Lê Xuân Hy

Ông Đinh Văn Dương

 Ông Nguyễn Văn Nhật

Ông Phạm Xuân Khôi