Chương Trình Tĩnh Tâm Ephata

 1. Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
  Houston, TX
  1/29/2010 – 1/31/2010
 2. Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Garland, TX
  4/16/2010 – 4/18/2010
 3. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  Arlington, TX
  4/16/2010 – 4/18/2010
  4/23/2010 – 4/25/2010
 4. Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
  Riverdale, GA
  4/23/2010 – 4/25/2010
 5. Giáo Xứ Giuse Hiển
  Minneapolis, MN
  5/14/2010 – 5/16/2010