Đại Hội Thế Giới về Gia Đình – Lần VIII

DHGDTGVIII

MỤC LỤC

Kinh Nguyện Chính Thức của Đại Hội

Giới thiệu của Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình HĐGMVN

Lời mở đầu

Toát yếu

1. Được dựng nên để chung hưởng niềm vui

2. Sứ mệnh yêu thương

3. Ý nghĩa tính dục con người

4. Hai nên một

5. Tạo dựng tương lai

6. Mọi tình yêu đều mang lại hoa trái

7. Ánh sáng trong một thế giới tăm tối

8. Một mái ấm cho những trái tim mang thương tích

9. Bản chất và vai trò của Hội thánh: Là người mẹ, người thầy, gia đình

10. Chọn sự sống

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
Cđ, Công đồng Vatican II
DCE, Deus Caritas Est
ĐGH, Đức Giáo Hoàng
DV, Dei Verbum
EG, Evangelii Gaudium
EN, Evangelii Nuntiandi
FC, Familiaris Consortio
GL, Giáo luật
GLHTCG, Giáo lý Hội thánh Công giáo
GrS, Gratissimam Sane
GS, Gaudium et spes
Hc, Hiến chế
HTXHCG, Học thuyết Xã hội Công giáo
HV, Humanae Vitae
LF, Lumen Fidei
LG, Lumen Gentium
MD, Mulieris Dignitatem
PP, Populorum Progressio
RH, Redemptor Hominis
RN, Rerum Novarum
Tđ, Thông điệp
Th, Tông huấn
VS, Veritatis Splendor